Teď rozvážíme do: 55 min.m

ROZVÁŽÍME ZE SMÍCHOVA - PRAHA 5

PŘIJÍMÁME HOTOVOST / TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NA 725880008

DODRŽUJEME MAX. VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - VŠE DORUČUJEME V OCHRANNÝCH OBALECH

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

pro užívání portálu Babiččin rozvoz jídel

 

1.      Úvodní ustanovení
1.1   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o., se sídlem Na Struze 1, 110 00 Praha 1, IČO: 291 36 211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202846 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.babiccinrozvozjidel.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jakož i používání webového rozhraní obchodu.
1.2   Tyto obchodní podmínky se vztahují také na případy, kdy kupující učiní objednávku na dodávku zboží nabízenou na webových stránkách také jinou cestou než prostřednictvím webového rozhraní obchodu, zejména e-mailem, jinak písemně, telefonicky nebo osobně.  
1.3   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6   Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2.      Uživatelský účet
2.1   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“ nebo „uživatelské rozhraní“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět přesně, správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nenese odpovědnost za objednávky, u nichž se vyskytnou potíže s doručením z důvodu neúplných, nesprávných nebo chybějících informací, které poskytl kupující.
2.3   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Za bezpečnost hesla nese výhradní odpovědnost kupující. S výjimkou případů podvodu nebo zneužití, které kupující nezaviní, kupující souhlasí s tím, že za všechny objednávky zadané v rámci uživatelského rozhraní nese výhradní odpovědnost.
2.4   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Současně je zakázáno, aby se kupující zaregistroval víckrát a/nebo používal více než jeden uživatelský účet.
2.5   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.      Uzavření kupní smlouvy
3.1   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3      informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.5   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí v samotném uživatelském rozhraní na webové stránce nebo elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo jiným způsobem, který kupující uvedl v nastavení svého uživatelského účtu.
3.6   Prodávající může vyžadovat minimální hodnotu objednávky. Pokud příslušná objednávka nesplňuje takovou minimální hodnotu objednávky, má kupující možnost doplatit rozdíl nebo přidat k objednávce další zboží, za účelem splnění této minimální hodnoty.
3.7   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.8   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.9   V případě využití funkce poznámky v objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu pro účely specifické úpravy zboží dle potřeb kupujícího, prodávající, je-li to proveditelné, obchodně přiměřené a vůbec spravedlivě po něm požadovatelné, pokusí těmto zvláštním požadavkům vyhovět. Prodávající však není jakkoli odpovědný za objednávku, která těmto zvláštním požadavkům kupujícího neodpovídá.
3.10 Zboží uvedené a nabízené na Platformě může obsahovat alergeny. V případě alergií, alergických reakcí nebo dietních omezení, může kupující kontaktovat prodávajícího před zadáním objednávky na webových stránkách prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách pro získání bližších informací o složení příslušného zboží.
3.11 Kupující je oprávněn objednat zboží i telefonicky nebo e-mailem s tím, že pro takto uzavřený obchod platí přiměřeně veškerá ustanovení těchto podmínek. K uzavření kupní smlouvy dochází v takovém případě v okamžiku dohody o obsahu kupní smlouvy, objednávaném zboží, kupní ceně, termínu a místa dodání a způsobu zaplacení. Kupující je povinen se před uzavřením smlouvy seznámit s obchodními podmínkami.
3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4.      Cena zboží a platební podmínky
4.1   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1      v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Na Struze 1, 110 00, Praha 1, Česká republika;
4.1.2      v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.3      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7727720/5500, vedený u společnosti RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“), a to pouze po předchozím schválení prodávajícího;
4.1.4      bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GPWebPay; a
4.1.5      bezhotovostně platební kartou.
4.2   Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu kdykoliv nabídnout další platební metody a/nebo stávající platební metody zrušit podle výlučně vlastního uvážení.
4.3   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
4.4   Kupující při zadávání objednávky souhlasí se všemi částkami, dodatečnými poplatky a konečnou cenou, která při zadaní objednávky v posledním kroku ve webovém rozhraní obchodu zobrazí.
4.5   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.6   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.7   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.8   Prodávající není povinen kupujícímu zboží z objednávky poskytnout před tím, než bude kupní cena zboží kupujícím uhrazena. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.9   Se souhlasem kupujícího budou údaje o jeho kreditní kartě / platbě uloženy u poskytovatele (poskytovatelů) platebních služeb pro budoucí objednávky. V této souvislosti prodávající neukládá údaje kupujícího o kreditní kartě ani platební údaje. 
4.10 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.11 Ceny uváděné na webových stránkách a ve webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny v českých korunách. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.12 Ceny uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou platné v době učinění objednávky. Ceny se mohou změnit.


5.      Odstoupení od kupní smlouvy
5.1   V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu, kdy v takovém případě nese kupující náklady spojené s vrácením zboží. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží. Pro vyloučení veškerých pochybností prodávající v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od kupní smlouvy týkající se zboží, které podléhá rychlé zkáze a které je určeno k okamžité spotřebě.


6.      Přeprava a dodání zboží
6.1   Kupující bere na vědomí, že prodávající nabízí své zboží pouze v určitých oblastech doručování. Oblasti doručování se mohou změnit.
6.2   Kupující bere na vědomí, že pro účely splnění kupní smlouvy, bude prodávajícím, popř. jím pověřenou osobou, kontaktován prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím telefonního čísla, který prodávajícímu poskytl, a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, dostupných zde.  
6.3   Odhadovaná doba doručení je uvedena v potvrzovacím e-mailu a/nebo v uživatelském rozhraní v rámci sledování objednávky. Doba doručení se však odvíjí od faktorů nezávislých na vůli prodávajícího (např. množství objednávky, vzdálenost, denní doba (špičky), povětrnostní podmínky, dopravní situace atd.). Kupující bere na vědomí, že odhadovaná doba doručení uvedená v uživatelském rozhraní je pouhý odhad a objednávky mohou dorazit dříve nebo později. Kupující je povinen zajistit, aby se dostavil na místo doručení objednávky a objednávku v místě doručení očekával a převzal.
6.4   Zboží je dodáváno v obale určeném pro přepravu potravin a za dodržení veškerých hygienických předpisů. Zboží je doručováno v obalech, které mají nejvhodnějším způsobem zachovat teplotu a stav objednaného zboží.
6.5   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.6   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.7   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.8   Pro případ, že kupující nepřevezme zboží, které bylo řádně objednáno a v souladu s těmito obchodnímu podmínkami došlo k uzavření kupní smlouvy, a tedy poruší kupní smlouvu, je prodávající oprávněn objednávku zrušit bez náhrady a uplatňovat po kupujícím smluvní pokutu, jako paušální náhradu škody ve výši kupní ceny, včetně nákladů na balení a dodání zboží. 
6.9   V případě osobního odběru zboží v prostorách provozovny prodávajícího, je prodávající povinen podržet v prostorách své provozovny objednávku nejdéle po dobu třiceti (30) minut od stanoveného času vyzvednutí (dále jen „čekací doba“). Prodávající není povinen objednávku poskytnout kupujícímu, pokud si objednávku nevyzvedne v čekací době. V případě, že si kupující objednávku v čekací době nevyzvedne, je prodávající oprávněn ji bez náhrady zrušit. Ustanovení čl. 6.6 a 6.8 těchto obchodních podmínek se užije obdobně.
6.10 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží se nepřevzala, a to i v případě, že se neshoduje jméno kupujícího, ale adresa dodání zboží.
6.11 Na některé zboží, například alkohol, tabákové výrobky, které prodávající nabízí ve webovém rozhraní obchodu, se mohou vztahovat omezení pro nákup. Pokud existuje zákonem stanovená věková hranice pro nákup takového zboží, vyhrazuje si prodávající a/nebo doručující osoby:
6.11.1    při doručení požádat o platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz) kupujícího, ze kterého bude rozeznatelný jeho věk, případně prokázání jiného platného omezení požadovaného zákonem;
6.11.2    kupní smlouvu zrušit a odmítnout doručení v případě, že kupující nebude schopen prokázat jeho plnoletost nebo jiné platné omezení požadované zákonem.
6.12 V případě nepřiměřeného zpoždění při vyzvednutí nebo převzetí zboží z objednávky, za které nese odpovědnost kupující, nese kupující riziko poškození nebo ztráty na zboží nebo zhoršení kvality či změny stavu zboží (např. změny teploty vhodné ke spotřebě). V takovém případě nemá kupující nárok na vrácení peněz nebo výměnu zboží.
6.13 Za kontrolu zboží/objednávky při převzetí nebo vyzvednutí objednávky je odpovědný kupující a případné potíže a/nebo závady je povinen nahlásit prodávajícímu bezprostředně při vyzvednutí nebo převzetí zboží z objednávky.


7.      Práva z vadného plnění
7.1   Prodávající neodpovídá za vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím, a to např. při prodlení s převzetím zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.1.1      má zboží takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, a to s ohledem na skutečnost, že zboží bylo přepravováno do místa určeném kupujícímu,
7.1.2      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a
7.1.3      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
7.2   Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit nejpozději při převzetí zboží, a to na formulář, který mu na vyzvání předloží kupující, resp. osoba pověřená kupujícím.


8.      Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.3   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@restaurace-rizkarna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce je zároveň subjektem určeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kdy veškeré informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
8.5   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9.      Ochrana osobních údajů
9.1   S veškerými osobními údaji, které jsou prodávajícímu kupujícím poskytnuty, je nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů prodávajícího, dostupnými v zde.


10.   Doručování
10.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


11.   Duševní vlastnictví
11.1 Všechny ochranné známky, loga, obrázky a značky služeb, včetně těchto obchodních podmínek, jak jsou zobrazeny na webových stránkách nebo v marketingových materiálech prodávajícího, jsou duševním vlastnictvím prodávajícího (dále jen „duševní vlastnictví“). Duševní vlastnictví prodávajícího nemůže být bez jeho předchozího výslovného písemného souhlasu užíváno, kopírováno, reprodukováno, publikováno, zveřejňováno, přenášeno, distribuováno ani jakkoli upravováno.


12.   Závěrečná ustanovení
12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o., Na Struze 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, adresa elektronické pošty info@restaurace-rizkarna.cz, telefon 725 880 008.
12.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023.
 

 

 

Vaše objednávka

Celkem 0,00 Kč
Košík je zatím prázdný. Nejprve si vyberte si nějaké jídlo z naší nabídky.